Ogólne Warunki Świadczenia Usług

    § 1 Zakres ogólnych warunków świadczenia usług spedycyjnych przez Elmark Transport 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Spedycyjnych przez Elmark Transport. („OWS”) określają zasady realizacji usług drogowej spedycji krajowej oraz usług drogowej spedycji międzynarodowej („usługi spedycyjne”) przez Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w 95-010 Stryków, Sosnowiec 15 A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110889 („ELMARK”), na rzecz zleceniodawcy tych usług. 2. Niniejsze OWS stosuje się do każdej umowy świadczenia usług spedycyjnych przez ELMARK na rzecz zleceniodawców tych usług, o ile w odrębnej umowie pomiędzy ELMARK a zleceniodawcą tych usług nie postanowiono inaczej. 3. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy świadczenia usług spedycyjnych przez SPEDIMEX na rzecz zleceniodawcy tych usług, o ile w odrębnej umowie pomiędzy ELMARK a zleceniodawcą usług spedycyjnych nie zostanie postanowione inaczej. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią odrębnej umowy a treścią OWS pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tej umowy. 5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWS okaże się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy, a w miejsce postanowienia nieważnego znajdują zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.